Nội dung hình thức thanh toán khi gửi mail

NHÀ THUỐC ĐỨC PHÚC 
 
Địa chỉ: 52 Nguyễn Thị Thập, Phường Bình Thuận, Quận 7 
Điện thoại: 0978952345
Email: Phucnguyen.tdc@gmail.com
Tài khoản: 0071004834207 nguyen van phuc Ngân hàng Vietcombank Chi nhánh HCM
Nội dung hình thức thanh toán khi gửi mail

Nội dung hình thức thanh toán khi gửi mail